വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഈ ഫീച്ചർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബ്ലാങ്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്.

  1. Open whatsapp and select chat
  2. Copy and paste this symbol ⇨ ຸ
  3. Remove the arrow
  4. send