വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ girl emoji send ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1. Open WhatsApp

2. copy and paste this symbol ᥬ😜᭄ or ᥬ᭄

3. Remove the emoji and add another emoji

4. Send